Privacy Policy

Ochrana osobných údajov

Pokiaľ ste našim účastníkom nejakého z podujatí organizovaných Night of Chances (účastník), odberateľom noviniek, návštevníkom webu (užívateľ), alebo zástupcom partnerskej firmy (klient), zverujete nám svoje osobné údaje. Zoznámte sa, prosím, s tým, ako ich chránime s našimi zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca vašich informácií?

Občianské združenie Manageria o.z., IČO 42136571 so sídlom Kysucká 5, 811 04 Bratislava, zapísaná v Registri združení občanov, Ministerstvo vnútra SR: VVS/1-900/90-27783, zastúpená Mgr. Ivanou Boledovičovou.

Manageria o.z., podujatia pre študentov a vysoké školy sú organizované pod produktovým menom Nexteria. Jej projektom je aj vzdelávacie podujatie Night of Chances. Prevádzkujeme webovú stránku nightofchances.com so všetkými podstránkami, ailyupgrade.co, nla.nexteria.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracované a za akým účelom, po akú dlhú dobu podľa našich potrieb a vlastného uváženia.

Kontakt a úprava preferencií používania osobných údajov

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovávania obrátiť, zistiť informácie ohľadom typu a objemu vašich dát uložených u nás, či upraviť svoje preferencie pri našom využívaní vašich dát, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese: office@nexteria.sk

Všetky doterajšie povolenia na spracovanie vašich informácií môžete editovať na stránke: Link

Rozsah osobných údajov a účel spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov). 

Vaše osobné údaje potrebujeme k plneniu svojich záväzkov voči Vám a to, pokiaľ ste klientom, účastníkom alebo užívateľom služieb Night of Chances. 

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy s účastníkmi podujatí od Night of Chances

Pri nákupe lístkov, resp. registrácii na naše podujatia Vás kontaktujeme v súvislosti so zaslaním potvrdzujúceho e-mailu, zaslaním údajov a pokynov k platbe, zaslaním informácií o poskytovanej službe (celovečerné podujatie Night of Chances, kurzy, semináre, workshopy, on-line vzdelávacie programy, webináre a pod.). K plneniu tejto zmluvy využívame údaje meno, priezvisko, e-mail, školu a ročník.

Nadštandardný zber osobných údajov, podmienka pre účasť na workshopoch, speed datingu a challenge room na podujatí Night of Chances

Podmienkou registrácie na workshopy, speed dating alebo challange room je zaslanie životopisu konkrétneho účastníka. Údaje, ktoré spravidla potrebujeme sú: meno, priezvisko, e-mail, telefón, škola, ročník, zručnosti, pracovné skúsenosti. Pri zaslaní životopisu účastník dáva aktívny súhlas s jeho spracovaním a následným uložením do našej databázy, prípadne distribúciou osobných údajov tretím stranám.

Marketing Night of Chances

Vaše osobné údaje (e-mail, meno a priezvisko, škola, ročník), na kliknete v e-maily a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu a to zasielanie informačných e-mailov, propagačných e-mailov ohľadom podujatia Night of Chances a ďalších aktivít mimo podujatí Night of Chances (workshopy, kurzy, semináre, on-line vzdelávacie programy, webináre, newsletter, blog, sociálne siete a pod.). Pokiaľ ste našim aktívne zaregistrovaným účastníkom alebo užívateľom, domnievame sa, že tieto informačné e-maily Vám môžeme zasielať po dobu trvania Vášho aktívneho súhlasu, resp. nášho oprávneného záujmu.

Svoj aktívny súhlas môžete odvolať v každom novom e-maily.

Ďalšie marketingové štatistiky a produkty, ktoré využívame pre vylepšenie našich služieb sú vytvárané pomocou spracovateľských služieb na základe cookies. Informácie o nich nájdete nižšie.

Fotografická dokumentácia – fotografie a/alebo videozáznamy zo živých akcií (napr., Night of Chances, workshopov a pod.) používame pre účely informovania, propagácie a rozšírenia týchto akcií a ich výstupov v publikáciách. Dokumentácia je zasielaná klientom a zverejňovaná na našich sociálnych sieťach.

Sales aktivita

Za účelom predaja a komunikácie služieb poskytujúcich zo strany Night of Chances resp. občianského združenia Manageria partnerským firmám (klientom) kolektivizujeme meno, priezvisko, e-mail, telefón, názov firmy, fakturačné údaje firmy, prípadne finančné ukazovatele firmy a pozíciu reprezentantov firiem, s ktorými dlhodobo spolupracujeme. Všetky údaje sú využívané pre vzájomnú komunikáciu, uzatvorenie zmluvného partnerstva a fakturácie služieb.

Vedenie účtovníctva

Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonným povinnostiam pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
Vaše osobné údaje si ponecháme po dobu premlčacích lehôt, pokým zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovania alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní našimi webovými stránkami zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a, z ktorej stránky prichádzate. Používanie nevyhnutných cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobeniu zobrazených webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Nie nevyhnutné cookies pre cielené reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu pri zaškrtnutí povolenia pre štatistické a marketingové účely na našich jednotlivých stránkach.

Naše webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači, resp. prehliadači zakázať.

Koho využívame pre spracovanie?

Služby Google Analytics, prevádzkované spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Google Inc. spracovávané v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Služby Facebook Pixel, prevádzkované spoločnosťou Facebook Inc., so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park , CA 94025, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Facebook Inc. spracovávané v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

Služby spoločnosti Exponea s.r.o., so sídlom Twin City B, Mlynské Nivy 12, 821 09 Bratislava – Staré Mesto, Slovensko. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Exponea s.r.o. spracovávané v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://exponea.com/privacy-policy.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Vaše údaje sú zabezpečené v maximálnej možnej miere. Na základe požiadavok legislatívy GDPR sme prijali opatrenie, pri ktorom sme povolili prístupu k citlivým a súkromným údajom minimálnemu množstvu osôb, pre ktoré je používanie týchto dát nevyhnutné vylepšovanie služieb pre vás.

Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľných operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na spracovávanie sa špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich služieb a platforiem:

Exponea.com, personalizovaný software Night of Chances, Outlook.office.com, Google drive, Eventbrite.com, Kontentino.com, Facebook.com - FB pixel, Instagram.com, Asana.com, Pipedrive.com, Jotform.com, Google – Google Analytics.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie, či spracovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovávania údajov a poskytovania našich služieb. +

Treťou stranou rozumieme aj partnerské firmy (klienti), ktorým je sprostredkovaná heslom chránená databáza životopisov účastníkov s aktívnym súhlasom pre ich sprostredkovanie. Primárne sa jedná o účastníkov a klientov, medzi ktorými nastala nejaká interakcia.

Poskytovanie osobných údajov mimo Európsku úniu

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte celý rad práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktuje nás prostredníctvom e-mailu: office@nexteria.sk

Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právam na prístup k vašim informáciám nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame, ako ich evidujeme a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo pokladáte svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovávania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje alebo ich využívame v rozpore s vašimi potrebami či záujmom. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovávania. (Napr. nezaškrtnutím jednej z možností alebo priamym odhlásením z newsletteru či ďalších aktivít na tzv. “consent page”.)

Právo na vymazanie (byť zabudnutý)

Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých dielčích spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na vymazanie potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade zmažeme všetky takéto osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení vymazania vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svoju sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem/e veľmi radi, pokiaľ najprv budete o tomto podozrenií informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania informácií o Night of Chances a ďalších aktivitách

E-maily s informáciami a propagačnými materiálmi týkajúcimi sa podujatia Night of Chances Vám automaticky zasielame na základe nášho oprávneného záujmu po získaní vašich informácií pri predaji našej služby alebo inom zanechaní informácií s aktívnym súhlasom k ich používaniu. V tomto prípade, ale aj v prípade ďalších produktov Night of Chances (workshopy, newsletter, blog, aktivity Nexterie o.z., sociálne siete a pod.), sa máte právo odhlásiť z odberu informácií o daných službách na stránke: Link

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ich zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudeme vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovávania osobných údajov platia od 20.5.2018.